Regulamin zabawy “Bilety na «Tully»”
Oceń artykuł

Regulamin zabawy “Bilety na «Tully»”

§ 1
[Postanowienia ogólne]

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia ogólnopolskiej zabawy “Bilety na «Tully»” (zwanej w dalszej części regulaminu Zabawą).

2. Organizatorem Zabawy jest DOBRY DOM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa; wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 12662 R; adres zakładu głównego: 35-302 Rzeszów, ul. Litewska 10; NIP: 813-370-04-85 (zwana dalej Organizatorem).

3. Zabawa przeprowadzana będzie w okresie od dnia 8.05.2018 r. do dnia 10.05.2018. r. do godz. 12.00 na stronie internetowej www.dobra-mama.pl.

§ 2
[Postanowienia Ogólne]

1. Zabawa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Za zgodą przedstawiciela ustawowego w Zabawie mogą brać udział również osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych.

3. Uczestnikiem Zabawy staje się osoba, o której mowa w ust. 1 lub ust. 2, która w trakcie trwania Zabawy prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.dobra-mama.pl oraz za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.dobra-mama.pl prześle Organizatorowi wypowiedź na temat: „Jak spędziłabyś «dzień wolny mamy», gdy dzieci byłyby pod opieką niani?”

4. Za prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy uznany zostanie formularz, który zawiera zgodne z prawdą informacje o Uczestniku Zabawy, w tym jego imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz zgodę Uczestnika Zabawy na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez Uczestnika Zabawy danych osobowych – w szczególności na ich zbieranie, utrwalanie i przechowywanie – dla celów związanych z przeprowadzeniem Zabawy, jak również dla celów marketingowych lub statystycznych.

5. W Zabawie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również osoby zatrudnione przez podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji i przeprowadzeniu Zabawy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin, o których mowa powyżej, rozumie się rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z osobą zatrudnianą przez Organizatora albo podmiot współpracujący z Organizatorem w stosunku przysposobienia.

6. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne z:

a) zaakceptowaniem przez Uczestnika Zabawy postanowień przedmiotowego Regulaminu;

b) wyrażeniem przez Uczestnika Zabawy zgody na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez Uczestnika Zabawy przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego danych osobowych, w szczególności na ich zbieranie, utrwalanie i przechowywanie, dla celów związanych z przeprowadzeniem Zabawy, jak również dla celów marketingowych lub statystycznych;

c) przyjęciem przez Uczestnika Zabawy do wiadomości, że administratorem danych osobowych, na których przetwarzanie Uczestnik Zabawy wyraża zgodę, jest Organizator, że dane te będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów marketingowych i statystycznych oraz dla potrzeb przeprowadzenia Zabawy, jak również, że Uczestnikowi Zabawy przysługuje prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz do ich poprawiania;

d) oświadczeniem przez Uczestnika Zabawy, że przysługują mu autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do przesłanych odpowiedzi, tj. wyłączne prawo do korzystania z przesłanych odpowiedzi i rozporządzania tymi odpowiedziami na wszystkich polach eksploatacji, jak również, że nie udzielił licencji wyłącznej uprawniającej podmiot, któremu udzielona została licencja, do wyłącznego korzystania z odpowiedzi na którymkolwiek z pól eksploatacji, o których mowa w pkt. e);

e) udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Zabawy nieodpłatnej licencji niewyłącznej uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych odpowiedzi na wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie dokonania czynności, o których mowa w ust. 3, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:

  • utrwalania;

  • zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską;

  • wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą;

  • wprowadzenia do pamięci komputera;

  • publikacji w tytułach Organizatora, w szczególności w magazynie DOBRA MAMA;

  • publikacji na stronach internetowych Organizatora, w szczególności na stronie internetowej www.dobra-mama.pl;

f) przyznaniem Organizatorowi prawa do upoważnienia osób trzecich do korzystania z przesłanych odpowiedzi w zakresie uzyskanej licencji;

g) oświadczeniem przez Uczestnika Zabawy, że przesłane odpowiedzi nie stanowią opracowania cudzego utworu, w szczególności nie są przeróbką, są oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz że nie naruszają praw, w tym praw autorskich przysługujących osobom trzecim;

h) wyrażeniem przez Uczestnika Zabawy zgody na publikację na łamach magazynu DOBRA MAMA oraz na stronie internetowej www.dobra-mama.pl odpowiedzi nadesłanych przez Uczestnika Zabawy w ramach Zabawy;

i) oświadczeniem, że Uczestnik Zabawy nie będzie występował wobec Organizatora z żadnymi roszczeniami z tytułu udzielenia zgody na publikacje na łamach magazynu DOBRA MAMA oraz na stronie internetowej www.dobra-mama.pl odpowiedzi nadesłanych przez Uczestnika Zabawy w ramach Zabawy;

j) oświadczeniem, że Uczestnik Zabawy ponosi pełną odpowiedzialność za złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w Regulaminie, w szczególności:

– za poniesione przez Organizatora szkody w związku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich przysługujących osobom trzecim, jeżeli okazałoby się, że autorskie prawa majątkowe do przesłanych odpowiedzi przysługują w całości osobie trzeciej albo przysługują poza Uczestnikiem Zabawy także osobie trzeciej, albo że Uczestnik Zabawy udzielił osobie trzeciej licencji wyłącznej uprawniającej tę osobę do wyłącznego korzystania z Utworu na którymkolwiek z pól eksploatacji wymienionych w pkt. e);

– w przypadku dochodzenia przez osobę trzecią, której prawa, w tym autorskie prawa majątkowe, zostały naruszone, od Organizatora lub od osoby upoważnionej przez Organizatora do korzystania z odpowiedzi w zakresie uzyskanej przez Organizatora licencji jakichkolwiek roszczeń w związku z korzystaniem przez Organizatora z przesłanych zgłoszeń, Uczestnik Zabawy ponosi pełną odpowiedzialność za poniesioną przez osobę trzecią szkodę oraz zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań zmierzających do ochrony interesów Organizatora, w tym do wykazania bezpodstawności dochodzonych przez osobę trzecią roszczeń, z zastrzeżeniem, że Uczestnik Zabawy zobowiązany jest do przystąpienia w charakterze interwenienta ubocznego do sprawy wszczętej przeciwko Organizatorowi z powództwa osoby trzeciej, której prawa, w tym autorskie prawa majątkowe, zostały naruszone w związku z korzystaniem przez Organizatora z przesłanych odpowiedzi, a w razie wyrażenia przez strony postępowania zgody do wejścia w miejsce strony, do której przystąpi;

k) wyrażeniem przez Uczestnika Zabawy zgody na otrzymywanie od Organizatora na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204);

l) wyrażeniem przez Uczestnika Zabawy, w przypadku otrzymania nagrody, zgody na opublikowanie przez Organizatora na stronie internetowej www.dobra-mama.pl lub w tytułach Organizatora, w szczególności w magazynie DOBRA MAMA danych osobowych Uczestnika Zabawy oraz nagrodzonych odpowiedzi.

7. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Zabawy.

§ 3
[Zasady Zabawy]

1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Zabawie jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.dobra-mama.pl oraz przesłanie do Organizatora za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.dobra-mama.pl

2. Odpowiedzi mogą być przesyłane w terminie do dn. 10.05.2018 r. do godz. 12.00. Termin, o którym mowa w zd. 1, zostanie dochowany, jeśli przed jego upływem Uczestnik Zabawy wyśle 1 wypowiedź poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.dobra-mama.pl.

3. Organizator wykluczy od udziału w Zabawie osobę, która nie podała albo podała niepełne lub nieprawdziwe dane, których podania wymagano przy uzupełnianiu formularza zgłoszeniowego.

4. W terminie 10.05.2018 powołana przez Organizatora Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora, wyłoni zwycięzców Zabawy.

6. Organizator zastrzega, że w tym terminie przy wyłanianiu zwycięzców Zabawy Komisja będzie brała pod uwagę odpowiedzi nadesłane przez Uczestników Zabawy, od dnia rozpoczęcia i do dnia i godziny zakończenia Zabawy.

7. Decydującym kryterium branym pod uwagę przez Komisję przy wyłanianiu zwycięzców Zabawy będą każdorazowo odpowiedzi na pytania Uczestnika Zabawy. Organizator podkreśla, że nagrodzeni zostaną autorzy 10 najciekawszych odpowiedzi.

8. Poza wyłonieniem zwycięzców Zabawy Komisja, o której mowa w ust. 6, będzie w szczególności:

a) dbała o zapewnienie uczestnictwa w Zabawie wszystkim osobom, które dokonały czynności, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu;

b) zabezpieczała zgodność przebiegu wydania nagród z Regulaminem Zabawy.

9. W terminie dwóch dni roboczych od zakończenia Zabawy wyniki, w szczególności imiona zwycięzców Zabawy oraz nagrodzone przez Komisję odpowiedzi, ogłaszane będą przez Organizatora na stronie internetowej www.dobra-mama.pl.

10. O wynikach Zabawy zwycięzcy powiadomieni zostaną również telefonicznie lub w drodze korespondencji e-mailowej.

§ 4
[Nagrody]

1. Zwycięzcy Zabawy, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu, otrzymają podwójne zaproszenie na film “Tully” do sieci Multikino.

2. Organizator przyzna zwycięzcom Zabawy dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą 11,11% wartości otrzymanej przez zwycięzcę Zabawy nagrody. Nagroda pieniężna, o której mowa w zd. 1, nie będzie wypłacona zwycięzcom Zabawy, lecz pobrana zostanie jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagród, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

3. Nagroda pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, stosownie do postanowień ust. 2, zostanie wysłana do zwycięzców Zabawy w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia wyników Zabawy, chyba że zwycięzca Zabawy poinformuje Organizatora o zamiarze osobistego odbioru nagrody.

4. Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe naliczenie, potrącenie i wpłacenie do właściwego Urzędu Skarbowego podatku należnego z tytułu nagrody otrzymanej przez zwycięzcę Zabawy.

5. W przypadku zmiany dostawców nagród Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia nagrody jej ekwiwalentem o możliwie zbliżonych parametrach.

6. Zwycięzca Zabawy nie jest uprawniony ani do żądania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane nagrody, ani do zamiany przyznanej nagrody na inną nagrodę rzeczową.

7. Zwycięzca Zabawy nie może przenieść na osobę trzecią przysługującego mu prawa do nagrody.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dokumentów potwierdzających tożsamość zwycięzcy Zabawy w przypadku osobistego odbioru nagrody.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości związane z działaniem poczty i firm kurierskich, w szczególności za niedoręczenie, opóźnienie w doręczeniu, zniszczenie lub uszkodzenie nagrody.

§ 5
[Postępowanie reklamacyjne]

1. Reklamacje mogą być zgłaszane zarówno w trakcie trwania Zabawy, jak i po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Zabawy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 9 Regulaminu.

2. Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej pod rygorem nieważności przesyłką listową poleconą na adres zakładu głównego Organizatora, tj. 35-302 Rzeszów, ul. Litewska 10.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Decyzje podjęte przez Organizatora w wyniku rozpatrzenia reklamacji są decyzjami ostatecznymi.

§ 6
[Postanowienia końcowe]

1. Przedmiotowy Regulamin jest jawny.

2. Przedmiotowy Regulamin dostępny jest w zakładzie głównym Organizatora (35-302 Rzeszów, ul. Litewska 10) oraz na stronie internetowej www.dobra-mama.pl

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

4. Wszelkie spory powstałe na tle wzajemnych zobowiązań Organizatora i Uczestników Zabawy związanych z Zabawą będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

Share Button